Algemene voorwaarden

Via onze website heerlijkplekje.nl kunt u verschillende vakantiehuizen reserveren. Heerlijk plekje bemiddelt bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de verhuurder.

We doen ons best u juist te informeren, maar het kan voorkomen dat informatie op heerlijkplekje.nl per ongeluk onjuist is. Foto’s en overige informatie kunnen onbedoeld een onjuist beeld scheppen. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie verbeteren. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden altijd in uw boekingsbevestiging gemeld.

De volgende Algemene boekingsvoorwaarden van Heerlijk plekje (versie mei 2019) zijn van toepassing.

I. Begripsbepalingen

 1. Heerlijk plekje: een particulier verhuurbureau dat bemiddelt bij de verhuur van vakantiehuis (-huizen) in opdracht van eigenaren van vakantiewoningen en hun vertegenwoordigers.
  2. De huurder: degene (m/v) die op zijn of haar naam het vakantiehuis huurt.
  3. De verhuurder: Heerlijk plekje.
  4. De internetsite: heerlijkplekje.nl
  5. De huurovereenkomst: een overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis die geacht wordt tot stand te zijn gekomen tussen huurder en eigenaar.

II. Reservering en annulering

 1. Een reservering van een vakantiewoning van Heerlijk plekje geschiedt uitsluitend via internet, per mail of telefonisch. Na boeking bevestigt de verhuurder de reservering met een factuur.
  2. Heerlijk plekje heeft het recht om zonder opgaaf van reden een reservering te weigeren.
  3. De kosten per reservering bedragen € 22,50.
  4. Bij een dubbele boeking doet Heerlijk plekje een alternatief aanbod. Dit aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn aan het oorspronkelijke aanbod. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van Heerlijk plekje. Indien huurder geen gebruik wenst te maken van het alternatieve aanbod dan volgt algehele restitutie van het reeds aan Heerlijk plekje betaalde bedrag.
  5. De betaling dient binnen veertien dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van Heerlijk plekje.
  6. Na ontvangst van de betaling aan Heerlijk plekje wordt de reservering definitief en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
  7. Een annulering kan uitsluitend per mail of telefonisch worden doorgegeven.
  8. Bij annulering door huurder worden naast de verschuldigde reserveringskosten, annuleringskosten in rekening gebracht.
  – bij annulering vanaf de 21ste de dag voor aankomst: 70% van de huursom
  9. In overleg met de verhuurder kan de huurovereenkomst overgezet worden op een andere naam. Dit doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de huurder die de huurovereenkomst oorspronkelijk is aangegaan.
  10. Door Heerlijk plekje wordt geen annuleringsverzekering aangeboden, deze dient de huurder desgewenst zelf af te sluiten.

III. Betaling

 1. De huurder dient de huursom (inclusief reserverings- en schoonmaakkosten, bedlinnenverhuur en toeristenbelasting) uiterlijk twee weken na reservering aan Heerlijk plekje te voldoen.
  2. Bij niet tijdig voldoen van de huursom is de huurder in gebreke. De huurder wordt hiervan door Heerlijk plekje schriftelijk op de hoogte gebracht. De huurder heeft vervolgens de mogelijkheid binnen zeven dagen het verschuldigde bedrag alsnog te voldoen. Indien betaling opnieuw uitblijft is de huurovereenkomst feitelijk geannuleerd en heeft Heerlijk plekje het recht de verschuldigde reserverings- en annuleringskosten in rekening te brengen. Reeds betaalde gelden worden op de reserverings- en annuleringskosten in mindering gebracht.
  3. Indien de huurovereenkomst binnen vier weken voor de dag van aankomst tot stand komt, dient de gehele huursom terstond te worden voldaan.
  4. Vroegtijdig vertrek – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van de betaalde huursom en andere gemaakte kosten zoals kosten voor reservering en schoonmaak.
  5. Indien Heerlijk plekje door overmacht, bijvoorbeeld door vernieling, brandschade, natuurgeweld of andere vormen van overmacht, genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Heerlijk plekje verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
  6. Indien de eigenaar van het vakantiehuis / de vakantiehuizen, waarin Heerlijk plekje bemiddelt zijn eigendom verkoopt terwijl de eigenaar nog een huurverplichting heeft, dan zal Heerlijk plekje samen met de huurder de schade verhalen op de eigenaar of zorgdragen voor een gelijkwaardig of beter alternatief.
  7. De toeristenbelasting op Texel bedraagt € 1,85 per persoon per nacht met een maximum van zeven aaneengesloten nachten. (tarief 2018/ 2019 gemeente Texel)

IV. Borgsom

 1. Heerlijk plekje kan op verzoek van de eigenaar een borgsom aan huurder vragen. Schade als vermeld in artikel V kan verrekend worden met de borgsom.

V. Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere, die verplicht is de gehele huurperiode aanwezig te blijven, zal bij aankomst de toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de verhuurder om een legitimatie vragen. Bij overtreding zal de huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
  2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld. Geconstateerde schade zal aan huurder in rekening worden gebracht. Indien huurder bij aankomst schade constateert, meldt hij dit op de dag van aankomst aan de verhuurder.
  3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens medebewoners en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
  4. De huurder aanvaardt dat hij of zij in geen geval verhuurder aansprakelijkheid kan stellen voor schade en/of verlies aan inkomen veroorzaakt aan huurder, diens medebewoners of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende het verblijf. In voorkomend geval verbindt de huurder zich de betreffende klachten rechtstreeks te melden aan Heerlijk plekje.
  5. Indien de huurder van mening is dat het verhuurde niet voldoet aan de bij hem gewekte verwachtingen op de website, in folders of andere reclame-uitingen dan is dit voor huurder geen reden tot terugvordering van een deel of het geheel van de huursom. Eventuele terugbetalingen waartoe Heerlijk plekje bereid is, dienen door de huurder direct te worden geaccepteerd.
  6. Heerlijk plekje kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel van kinderen of anderen op aanwezige speeltoestellen. Bovendien gaat Heerlijk plekje ervan uit dat er te allen tijde een volwassene aanwezig is als minderjarigen gebruik maken van deze toestellen. Eén en ander laat onverlet dat de huurder ervoor zorgdraagt dat de speeltoestellen in goede staat verkeren.

VI. Aantal personen

 1. Het maximaal aantal personen dat in een vakantiehuis / de vakantiehuizen volgens opgave mag overnachten, mag in geen geval overschreden worden.
  2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het vakantiehuis / de vakantiehuizen zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

VII. Schoonmaak

 1. Klachten over de schoonmaak van het vakantiehuis / de vakantiehuizen dienen bij aankomst bij Heerlijk plekje te worden gemeld zodat één en ander in overleg kan worden opgelost.
  2. Eventuele financiële compensatie bij niet direct gemelde klachten is uitgesloten.

VIII. Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.

IX. Huisdieren

 1. Huisdieren zijn op het park en dus ook niet in het vakantiehuis / de vakantiehuizen toegestaan.

X . Aankomst- en vertrektijden

 1. Aankomsttijd is vanaf 15.00 uur. Indien de huurder later aankomt dan overeengekomen dient hij Heerlijk plekje op de hoogte te stellen ten einde een volledige service te kunnen garanderen.
  2. Vertrek is uiterlijk 10.00 uur ‘s morgens.
  3. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

XI. Bereikbaarheid Heerlijk plekje

Heerlijk plekje is bereikbaar tijdens kantooruren van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 17.00 uur. Tijdens erkende feestdagen is Heerlijk plekje niet bereikbaar. U kunt Heerlijk plekje bereiken via onderstaande gegevens:
E-mail: info@heerlijkplekje.nl of telefoon: +316 511 08 021

XII. Klachten

 1. Vervelend als u klachten heeft. Heeft u klachten over de website, het boekingsproces, het vakantiehuis / de vakantiehuizen of uw verblijf, laat het dan zo snel mogelijk weten zodat één en ander in overleg kan worden opgelost.

XIII. Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met een goed verloop van het verblijf is de huurder verplicht deze algemene voorwaarden na te leven en wordt hij wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg is van het niet naleven van algemeen geldende gedragsregels of deze voorwaarden.
  2. De huurder verplicht zich het gehuurde inclusief inboedel en omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
  3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
  4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, wasdroger, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren. Bij niet voldoen kan dit in rekening worden gebracht.
  5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.
  6. Gebruik van wifi is onder voorbehoud van goede werking.
  7. De huurder deponeert zijn afval uitsluitend in de daarvoor bestemde huisvuilcontainers die zich op het terrein van het vakantiehuis / de vakantiehuizen bevinden.
  8. De huurder dient het geheel te beheren als ware het zijn eigendom en zoals het een goed huisvader betaamt.